Dr Urszula M. Pilch

Adiunkt w Katedrze Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski na Wydziale Polonistyki UJ. Tytuł doktora uzyskany w 2009 roku na podstawie pracy Dialog światów poetyckich. Juliusz Słowacki i Tadeusz Miciński, pisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Stali. W 2012 roku przygotowała konferencję poświęconą Bolesławowi Leśmianowi Stulecie „Sadu rozstajnego".

Książki:

Język czterech żywiołów. Kreacje obrazów w liryce Juliusza Słowackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Kto jestem? O podmiocie w poetyckim dwugłosie. Juliusz Słowacki i Tadeusz Miciński, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2010.

Wybrane artykuły opublikowane w książkach i czasopismach naukowych:  

Rozpacz i pamięć jako kamienienie. Poezja Marii Grossek-Koryckiej [w tomie:] Kamień w literaturze, języku, kulturze, t.1, pod. Red. M. Roszczynialskiej i K. Wądolny-Tatar. Kraków 2013.

Oko w poezji Marii Konopnickiej – między konwencjonalnością obrazowania a gwałtownością przeżyć [w tomie:] Czytanie Konopnickiej, pod red. O. Płaszczewskiej, posłowiem opatrzył M. Stala, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 151–170.

Dynamika jęku wobec ciszy w poezji Jana Kasprowicza [w tomie:] Jego świat. 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza, pod red. G. Iglińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2011, 170–186.

Dylematy Galicjanina: Kraków czy Wiedeń. (O poezji Ludwika Szczepańskiego)   w tomie: Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych 1866–1914, Kraków 2011.

Pejzaż przeżycia mistycznego w „Królu-Duchu" Juliusza Słowackiego [w tomie:] Symbolika mistyczna w poezji romantycznej. Słowacki i inni, pod red. G. Halkiewicz-Sojak i B. Paprockiej-Podlasiak, Toruń 2009.

„Powieki nożem zdają się rozcięte…" Oczy w „Królu-Duchu" Juliusza Słowackiego i w poezji Tadeusza Micińskiego w tomie: Żywioły wyobraźni poetyckiej XIX i XX wieku, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel i I. Misiak, Kraków 2008.

Podmiot przemieszczający się i znieruchomiały w cyklu „Noce polarne" Tadeusza Micińskiego [w tomie:] Polski cykl liryczny, pod red. K. Jakowskiej i D. Kuleszy, Białystok 2008.

„Król nad królami a nad ludźmi człowiek…" Postać króla w rapsodzie Wyspiańskiego Bolesław Śmiały i w rycerskich wierszach Micińskiego [w tomie:] Żywioły wyobraźni Stanisława Wyspiańskiego. Artykuły z konferencji naukowej doktorantów (UJ i ASP Kraków, 8-9 listopada 2007), pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, D. Jarząbek, D. Saul, Kraków 2008.

Wzrokowa interakcja w Królu–Duchu Juliusza Słowackiego i poezji Tadeusza Micińskiego,„Ruch Literacki", 3/2007.

„Tak się w mej duszy mienią Twoje oczy…". Wizja kobiety w dyptyku Tadeusza Micińskiego„Palmy" – „Stryga"  [w tomie:] Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Kraków 2004, s. 357–370.

Wybrane nagrody i wyróżnienia:

Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego III stopnia

Nagroda im. Marty i Konrada Górskich (2011).

Dwukrotna Laureatka stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w roku akademickim

Laureatka stypendium z Funduszu im. Stanisława Estreichera.