Prof. dr hab. Andrzej Waśko

Historyk literatury i kulturoznawca; pracownik naukowy Wydziału Polonistyki UJ; publicysta. Badacz polskiego romantyzmu; autor książek Romantyczny sarmatyzm (1995) i Zygmunt Krasiński – oblicza poety (2001), Poza systemem, Arcana, Kraków 2012, wydawca m.in. antologii Romantyczna gawęda szlachecka (1999) i Wyboru pism krytycznych Michała Grabowskiego (2005). Autor ponad stu publikacji naukowych i popularnonaukowych skoncentrowanych wokół związków literatury z historią idei, historiografią oraz innymi dziedzinami kultury. Redaktor naczelny półrocznika „Perspektywy Kultury" wydawanego przez WSFP Ignatianum oraz redaktor naukowy serii wydawniczej Biblioteka Sarmacka. W latach 1991-1998 członek redakcji dwumiesięczników „Arka" i „Arcana", artykuły publicystyczne ogłasza na łamach „Arcanów", „Gazety Polskiej", „Nowego Państwa i „Naszego Dziennika". Zbiór jego szkiców pt. Demokracja bez korzeni ukazał się w roku 2009.